Privacybeleid

  • Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07/01/2022.

Wij zijn ons er van bewust dat u uw vertrouwen in ons stelt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

BIZ Halle-Vilvoorde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Toepassingsgebied van de privacyverklaring

BudgetInZicht Halle-Vilvoorde hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons)gegevens van al haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze websitegebruikers en personen die zich inschrijven voor onze nieuwsflash, in functie van de gegevens die wij via deze kanalen en de gerelateerde services verzamelen en verwerken.

Wie is BIZHV?

BudgetInZicht Halle-Vilvoorde, kortweg BIZHV, is een samenwerkingsverband tussen CAW Halle-Vilvoorde, de 36 OCMW’s uit onze regio en de vereniging waar armen het woord nemen ‘Open Armen vzw’. BIZHV maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband dat is opgericht in 2011 en twee kernopdrachten heeft, nl. preventie van schulden en kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening ondersteunen.

De website www.bizhallevilvoorde.be , hierna de BIZHV-site genoemd, is eigendom van CAW Halle-Vilvoorde, met maatschappelijke zetel in de Poverstraat 75 b48 te 1731 Asse.

 

 

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

BudgetInzicht Halle-Vilvoorde, een deelwerking van CAW Halle-Vilvoorde, dewelke haar hoofdzetel heeft op volgend adres: Poverstraat 75, B48, 1731 Asse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Werking

Poverstraat 75, B48, 1731 Asse

00322 613 17 00

Doel van de BIZHV-site

De BIZHV-site heeft tot doel informatie te geven over het aanbod van BIZ Halle-Vilvoorde en over BIZ Halle-Vilvoorde als samenwerkingsverband. Daarnaast geeft de BIZHV-site de mogelijkheid aan bezoekers om contactgegevens op te zoeken.

Inhoud en gebruik van de BIZHV-site

Alle informatie op de BIZHV-site (of op de websites waarnaar de BIZHV-site doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders wordt bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

De inhoud van de BIZHV-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen van de privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

BIZ Halle-Vilvoorde besteedt veel aandacht en zorg aan de BIZHV-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Deze website is echter nog in volle ontwikkeling, waardoor nog een heel aantal pagina’s niet ingevuld zijn. Wens je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen, schrijf je dan in op de BIZ-nieuwsflash.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de BIZ Halle-Vilvoorde niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op (of via) de BIZHV-site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal BIZ Halle-Vilvoorde de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de webmaster van de BIZHV-site via budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be .

BIZ Halle-Vilvoorde spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. BIZ Halle-Vilvoorde kan echter niet garanderen dat de BIZHV-site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

BIZ Halle-Vilvoorde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de BIZHV-site of van de op of via de BIZHV-site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van jouw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur of programma’s.

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken of aanpassen om wijzigingen in onze werkwijze met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op deze website te plaatsen met vermelding van de datum en het versienummer van de laatste update van onze privacyverklaring. We raden u dan ook aan om onze privacyverklaring regelmatig te lezen.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waardoor een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken in het kader van volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde redenen:

  • Correspondentie: als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, via telefoon of brief) zullen wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie verwerken. We gebruiken deze informatie alleen om uw vraag of bericht voldoende af te handelen.
  • Nieuwsbrief: wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsflash, geeft u uw naam en e-mailadres op. BudgetInZicht Halle-Vilvoorde verzamelt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming en met het doel u relevante informatie te sturen om u op de hoogte te houden van de laatste nieuwsberichten.
  • Evenementen: wanneer u zich registreert voor één van onze evenementen, vragen we u om bepaalde informatie te verstrekken om te kunnen deelnemen aan dat specifieke evenement. We zullen bv. vragen naar uw naam, e-mailadres, functie en de organisatie waar u werkzaam bent. Wij verzamelen deze informatie op basis van uw toestemming om uw registratie te voltooien en zo de beste evenementervaring voor iedereen te garanderen.

BudgetInZicht Halle-Vilvoorde beschouwt uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verbindt zich ertoe deze alleen te verwerken op een manier die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.

Toestemming van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 13 jaar, wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsflash en/of voor evenementen. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 13 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be , dan verwijderen wij deze informatie.

E-mailcommunicatie

E-mails en informatie die je ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. We proberen je e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we je geven ook echt van toepassing is op je situatie.
De e-mail die wij je sturen is enkel aan jou gericht. Indien je informatie ontvangt die niet voor jou bestemd is, verwijder de info dan uit je computer en verwittig de afzender van de vergissing.

Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die je ons stuurt worden tijdelijk in de mailbox bewaard door het CAW. We doen dit om je beter te kunnen helpen in het geval je opnieuw contact met ons neemt. Als je ons een e-mailbericht zendt, wordt je e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die je gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van jou ontvangen dienen enkel om je de gevraagde informatie te verstrekken en worden anoniem geregistreerd. Als je niet wil dat we jouw e-mail bewaren, laat dit dan weten.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BudgetInzicht Halle-Vilvoorde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsflash;

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– om goederen en diensten bij u af te leveren;

– BudgetInzicht Halle-Vilvoorde analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

– BudgetInzicht Halle-Vilvoorde volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BudgetInzicht Halle-Vilvoorde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BudgetInzicht Halle-Vilvoorde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, er een kopie van te verkrijgen, de gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of onder wettelijk bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BudgetInzicht Halle-Vilvoorde.

Verder heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan ook om de beperking van de verwerking verzoeken. Hierbij blijven uw persoonsgegevens volgens de bepaalde bewaartermijnen opgeslagen, maar zullen we het gebruik ervan beperken. Enkel in specifiek, wettelijk bepaalde gevallen, dienen wij gehoor te geven aan dergelijk verzoek.

U kunt elk van bovenstaande rechten kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be voor het verwijderen van uw persoonsgegevens. Indien van toepassing, zal u daarover worden geïnformeerd bij het beantwoorden van uw verzoek.

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

BudgetInZicht heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en –services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen.

Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmakings- en verantwoordelijkheidsclausules. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

BudgetInzicht Halle-Vilvoorde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft, de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be.